ปืนสวัสดิการ

WelCome.....ปืนสวัสดิการข้าราชการ
อาวุธปืนสวัสดิการข้าราชการและพนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
มี.ป.3 รับได้เลย

คุณสมบัติผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน

โครงการจัดหาอาวุธปืนสวัสดิการและพนักงานของรัฐทุกหน่วยงาน 
ปืนสวัสดิการทุกโครงการ : ปืนสวัสดิการสน.สก. ปืนสวัสดิการสน.อส.  ปืนสวัสดิการสตช.

*************************************************************************

คุณสมบัติผู้ขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน                                 


1. บรรลุนิติภาวะ
2. มีสภาพร่างกายปกติ ไม่พิการหรือทุพพลภาพ เว้นแต่จะมีไว้เพื่อเก็บ
3. ไม่เป็นบุคคลที่ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
4. มีรายได้และอาชีพ
5. มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
6. มีชื่อในทะเบียนบ้านและมีถิ่นที่อยู่ประจำในท้องที่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
7. ไม่เป็นบุคคลที่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือไม่เป็นบุคคลที่มีความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
    อันอาจกระทบกระเทือนถึงความสงบเรียบร้อยของประชาชน
8. ไม่เคยต้องโทษจำคุกในคดีอาญา


เอกสารประกอบคำขออนุญาตซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน 


กรณีเป็นข้าราชการพลเรือน ข้าราชการอื่นๆ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ

1. บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรพนักงานองค์กรของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
3. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา (รับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน ความประพฤติ และเหตุผล
    ความจำเป็นที่ขออนุญาตมีอาวุธปืน ซึ่งออกให้ไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
4. ผู้ออกหนังสือรับรองดังกล่าว ต้องเป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป
5. กรณีผู้ขออนุญาตเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่าขึ้นไป (ระดับ
    ชำนาญการพิเศษ หรือระดับ Cool ไม่ต้องมีหนังสือรับรอง
6. หนังสือตอบรับการเข้าร่วมโครงการ (กรณีที่ขอซื้ออาวุธปืนจากโครงการสวัสดิการต่าง ๆ)
7. สำเนาบัตรสมาชิกสนามกีฬายิงปืน ซึ่งเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน และหนังสือรับรอง
    จากสนามกีฬายิงปืน (เฉพาะกรณีที่ขอซื้ออาวุธปืนเพื่อการกีฬา หรือขอซื้ออาวุธปืนชนิดเดี่ยวไรเฟิลทุกขนาด
    และอาวุธปืนทุกชนิด ขนาด .40 , .44 , .45 , .357)
8. หลักฐานที่แสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน (ถ้ามี)
9. สำเนาใบ ป.4 ทุกใบ ที่มีอยู่ในความครอบครอง (ถ้ามี) (กรณีที่ได้โอนอาวุธปืนกระบอกใด
    ให้บุคคลอื่นแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดโอน ให้แจ้งสถานีตำรวจท้องที่ เพื่อลงบันทึกประจำวัน แล้วสำเนาบันทึก
    ประจำวันดังกล่าวมาประกอบเรื่องด้วย

กรณีเป็นข้าราชการทหาร ตำรวจ

1. บัตรประจำตัวข้าราชการ (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
3. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา (รับรองตำแหน่งหน้าที่ เงินเดือน ความประพฤติ และเหตุผล
    ความจำเป็นที่ขออนุญาตมีอาวุธปืน ซึ่งออกให้ไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
4. ผู้ออกหนังสือรับรองดังกล่าว ต้องเป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดที่มียศตั้งแต่พันเอก นาวาอากาศเอก
    นาวาเอก หรือพันตำรวจเอก ขึ้นไป
5. กรณีผู้ขออนุญาตเป็นข้าราชการที่มียศตั้งแต่พันเอก นาวาอากาศเอก นาวาเอก หรือพันตำรวจเอก
    ขึ้นไป ไม่ต้องมีหนังสือรับรอง
6. หนังสือตอบรับการเข้าร่วมโครงการ (กรณีขอซื้ออาวุธปืนจากโครงการสวัสดิการต่าง ๆ)
7. สำเนาบัตรสมาชิกสนามกีฬายิงปืน ซึ่งเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน และหนังสือรับรอง
    จากสนามกีฬายิงปืน (เฉพาะกรณีที่ขอซื้ออาวุธปืนเพื่อการกีฬา)
8. หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน (ถ้ามี)
9. สำเนาใบ ป.4 ทุกใบ ที่มีอยู่ในความครอบครอง (ถ้ามี) (กรณีที่ได้โอนอาวุธปืนกระบอกใด
    ให้บุคคลอื่นแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดโอน ให้แจ้งสถานีตำรวจท้องที่ เพื่อลงบันทึกประจำวัน แล้วสำเนาบันทึก
    ประจำวันดังกล่าวมาประกอบเรื่องด้วย

   กรณีเป็นประชาชนทั่วไป หรือผู้ประกอบอาชีพอื่น

1. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
3. หลักฐานประกอบอาชีพ เช่น
    - หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือใบทะเบียนพาณิชย์
    - หากประกอบอาชีพรับจ้าง หรือเป็นลูกจ้าง ต้องมีหนังสือรับรองตำแหน่งหน้าที่เงินเดือน
      จากผู้มีอำนาจจัดการของกิจการนั้น หรือจากเจ้าของกิจการแล้วแต่กรณี
    - หากมิได้มีอาชีพรับจ้างหรือมิได้เป็นลูกจ้าง เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่ ค้าขายหรือเร่ขายของ
      หรือรับเหมาต่าง ๆ โดยไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ ให้ถ่ายภาพกิจการนั้น ๆ 2-4 ภาพ ประกอบการขออนุญาต
4. หนังสือรับรองความประพฤติและเหตุผลความจำเป็นที่ขออนุญาตมีอาวุธปืน โดยผู้รับรองต้องเป็น
     ข้าราชการตั้งแต่ระดับชำนาญการขึ้นไป (ระดับ 6 ขึ้นไป) หากผู้รับรองเป็นทหาร ตำรวจ ผู้นั้นต้องมียศตั้งแต่
     พันโท นาวาอากาศโท นาวาโท หรือพันตำรวจโท ขึ้นไป และสำเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรองแนบเรื่องด้วย
     (หนังสือรับรองนี้ต้องออกให้ไว้ไม่เกิน 6 เดือน) (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ในเว็ปไซต์นี้)
5. สำเนาบัตรสมาชิกสนามกีฬายิงปืน ซึ่งเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน และหนังสือรับรอง
    จากสนามกีฬายิงปืน (เฉพาะกรณีที่ขอซื้ออาวุธปืนเพื่อการกีฬา หรือขอซื้ออาวุธปืนชนิดเดี่ยวไรเฟิลทุกขนาด
    กึ่งอัตโนมัติ ขนาด .45 , ลูกโม่ ขนาด .40 ,.44,.357)
6. หลักฐานแสดงว่าผ่านการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืน (ถ้ามี)
7. สำเนาหลักทรัพย์ เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน รายการเงินฝากธนาคาร (Statement) สำเนาสมุด
    บัญชีธนาคาร หรือหลักฐานอื่น
8. สำเนาใบ ป.4 ทุกใบ ที่มีอยู่ในความครอบครอง (ถ้ามี) (กรณีที่ได้โอนอาวุธปืนกระบอกใด
    ให้บุคคลอื่นแล้วแต่ยังไม่ได้ตัดโอน ให้แจ้งสถานีตำรวจท้องที่ เพื่อลงบันทึกประจำวัน แล้วสำเนาบันทึก
     ประจำวันดังกล่าวมาประกอบเรื่องด้วย
***********************************************************************

**แสดงความคิดเห็น**