ปืนสวัสดิการ

WelCome.....ปืนสวัสดิการข้าราชการ
อาวุธปืนสวัสดิการข้าราชการและพนักงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจทุกหน่วยงาน
มี.ป.3 รับได้เลย

ผู้มีสิทธิ์ซื้ออาวุธปืนสวัสดิการ

อาวุธปืนสวัสดิการข้าราชการ และพนักงานของรัฐทุกหน่วยงาน 
 *ปืนสวัสดิการกรมการปกครอง สน.สก. 
*ปืนสวัสดิการกรมการปกครอง สน.อส.
 *ปืนสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผู้มีสิทธิสั่งซื้ออาวุธปืนสวัสดิการกรมการปกครองสน.สก.
>ข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง
>กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน
>สมาชิกอาสารักษาดินแดน (อส.)
> พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
> พนักงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย
>ข้าราชการกระทรวงยุติธรรม
> ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง
> ผู้พิพากษา สำนักงานอัยการสูงสุด องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
> กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
> กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี
> สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
> สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
> สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
> สภาความมั่นคงแห่งชาติ
>สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
>กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ
>สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
> สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
> กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
> กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ
> กรมทางหลวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
> กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
> กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
> สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
> สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการวุฒิสภา
>กรมประชาสัมพันธ์
<อาวุธปืนที่สั่งซื้อกำหนดเงื่อนไขห้ามโอนภายในกำหนด5ปีนับแต่วันออกใบอนุญาตเว้นแต่มรดกตกทอด
***************************************************************************************
>ข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน
สมาชิก อส.ผู้บริหาร / สมาชิกและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
และส่วนราชการที่กรมการปกครองอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ

ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม และผู้พิพากษา
สำนักงานอัยการ และสำนักงานอัยการสูงสุด บุคลากรองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
กรมป่าไม้
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กรมสรรพสามิต
กรมศุัลกากร
กรมสรรพากร
กรมราชทัณฑ์
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
สำนักงานศาลปกครอง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  ตุลาการศาลปกครอง และผู้พิพาษา
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
>กลุ่มข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
1. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2. กรมการปกครอง
3. กรมพัฒนาชุมชน
4. กรมที่ดิน
5. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
6. กรมโยธาธฺการและผังเมือง
7. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
>หน่วยรัฐวิสาหกิจ
1. การประปานครหลวง
2. การประปาส่วนภูมิภาค
3. การไฟฟ้านครหลวง
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5. องค์การตลาด

>องค์กรอิสระ ตาม รัฐธรรมนูญ
1. ปปช.
2. กกต.
3. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
4. ผู้ตรวจการแ่ผ่นดิน

ผู้มีสิทธิสั่งซื้ออาวุธปืนสวัสดิการกรมการปกครองสน.อส.
-ข้าราชการและพนักงานของรัฐทุกหน่วยงาน  ยกเว้นรัฐวิสาหกิจ 
-ห้ามโอน-ยกเว้นตกทอดทางมรดก

ผู้มีสิทธิสั่งซื้ออาวุธปืนสวัสดิการกรมการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.)
-เฉพาะข้าราชการตำรวจ 
-ห้ามโอน-โอนได้เฉพาะข้าราชการตำรวจด้วยกัน
***********************************************************************************